एपिसोडका क्लिपहरू > [सबै हेर्नुहोस् ।]

उच्चतम मूल्याङ्कन गरिएको > [सबै हेर्नुहोस् ।]

पछिल्लो > [सबै हेर्नुहोस् ।]

प्रोफेसर क्वान्टमको प्रश्न र एक संकुचन