<h2></h2>

परमेश्वरकाे बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ ?

प्रोफेसर क्वान्टमको प्रश्न र एक संकुचन